Disclaimer en auteursrechten

Voor het gebruik van deze website gelden de volgende algemene voorwaarden. Wij gaan er van uit dat je deze algemene voorwaarden goed doorleest, begrijpt en daarmee accepteert.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website is besteed, kan informatie op deze site onvolledig of onjuist zijn. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar juistheid, deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op www.leiden4045.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Leiden4045.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op www.leiden4045.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd.

Auteursrechten

Een bezoeker mag geen in deze website opgeslagen auteursrechtelijk beschermde werken openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Het auteursrecht op alle teksten en afbeeldingen op deze website berust bij Leiden4045, tenzij anders vermeld. Leiden4045 heeft er naar gestreefd de rechten met betrekking tot de afbeeldingen volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog gemotiveerd tot Leiden4045 wenden.