Joodse school

Gepubliceerd op

In augustus 1941 kregen alle Nederlandse onderwijsinstellingen de opdracht hun Joodse leerlingen de toegang te ontzeggen. De school moest de gemeente laten weten om wie het ging. De meeste scholen voldeden aan de opdracht, slechts enkele weigerden of reageerden niet eens.
Joodse leerlingen moesten vanaf september naar een speciale Joodse school. De jongste kinderen konden terecht in een klasje in het gebouw van de Leidse synagoge onder leiding van Lotte Adler, een Duitse vluchtelinge, die in het Joods weeshuis woonde. Een lagere school werd in november geopend in een gebouw aan het Pieterskerkplein, eigendom van de gemeente Leiden, waar eerder een rooms-katholieke jongensschool voor uitgebreid lager onderwijs (ULO) gevestigd was geweest. Het was moeilijk om gekwalificeerd joods personeel te krijgen. Aanvankelijk zaten er 40 leerlingen op uit Leiden en omgeving, maar dat werden er steeds minder omdat de gezinnen werden opgepakt of omdat ze onderdoken. Half maart 1943 sloot de school, omdat alle leerlingen en onderwijzers/onderwijzeressen waren verdwenen. De leerlingen uit de regio Leiden voor voortgezet onderwijs moesten naar een Joodse school in Den Haag of, als dat niet mogelijk was, thuisblijven. De meeste scholieren werden vermoord in de vernietigingskampen, net als de leerkrachten.