Voorbeeld van Vliegend Nieuws

Vliegend Nieuws

Dit blad lijkt een uitgave uit september 1944 te zijn, maar het is zeer waarschijnlijk dat dit blad na de Bevrijding is vervaardigd. Een afdeling van de Katholieke Jeugdbeweging District Leiden had een spel georganiseerd waarin de illegale pers de hoofdrol speelde. De titel van het spel was “Vliegende Bladen”.  De… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Verboden collectes en inzamelingen

In augustus 1940 werd het houden van inzamelingen van geld of goederen aan banden gelegd. Men moest voortaan vergunning vragen aan de procureur-generaal bij het gerechtshof. Uitgezonderd waren de collectes in kerkelijke gebouwen tijdens het uitoefenen van de godsdienst ‘of in onmiddellijke aansluiting daaraan’. Uiteraard wilde de PG weten waar… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .
Relief boven de bovendeur van de Harteburgkerk

Hartebrugkerk

De officiële naam van de Hartebrugkerk luidt Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. De kerk staat ook bekend als de “coelikerk”, naar het opschrift in het Latijn: ‘Hic Domus Dei est et Porta Coeli’ (dit is het huis van de Heer en de poort des hemels). Het was (en is) een… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Koning, Pieter de

Sinds 1926 was Pieter P. de Koning (1907) werkzaam bij de Leidse Spaarbank. In zijn vrije tijd was hij waarschijnlijk betrokken bij het hervormd jeugdwerk in Leiden of bij de christelijke padvinderij, dat is niet geheel duidelijk. In ieder geval raakte hij in 1941 betrokken bij de groep De Jonge… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Roessingh-Everts, Geertruida en Hetty

Geertruida S.M. Roessingh-Everts (1883-1969) was sinds 1925 weduwe van de Remonstrantse theoloog Karel Hendrik Roessingh (1886), hoogleraar aan de Leidse universiteit. In de jaren daarna was ze enigszins maatschappelijk actief als lid van de gemeentelijke commissie voor het onderwijs. In 1938 zien we haar als lid van het Leidse Comité… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .
Jeugddiensten - Preekstoel van de Pieterskerk

Jeugddiensten in de Pieterskerk

De Nederlandse Hervormde Kerk heeft zich misschien wat minder openlijk verzet tegen het nationaalsocialisme dan de Gereformeerde Kerken en en roomskatholieke kerk, maar de zorgen waren er niet minder om. Waarschijnlijk vreesde men in kerkelijke kring dat de nationaalsocialisten er in zouden slagen de jeugd los te weken van hun… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Boer-Kroes, Pieter en Johanna de

Na zijn studie theologie aan de Leidse universiteit was Pieter Arie Hendrik de Boer (1907) hervormd predikant te Berkenwoude geworden, maar al in 1938 verruilde hij dat ambt voor het professoraat exegese Oude Testament en geschiedenis van de Israëlitische godsdienst en letteren aan diezelfde universiteit. Naast zijn academische werkzaamheden was… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Pompe-Wiethoff Aad en Wilhelmina van der

Bij het begin van de Bezetting was Aat van der Pompe (1907) onderwijzer aan de Christelijke opleidingsschool aan het Noordeinde met een akte Frans LO op zak. In zijn vrije tijd was hij jeugdleider bij de Nederlandse Christelijke Padvindersvereniging en ook actief bij de Leidse Christelijke Kampeervereniging. In 1941 werd… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .